Qasja

Një akt vullnetar i një individi ose grupi që jep lirisht kohë dhe punë,

Aktivitete

Një akt vullnetar i një individi ose grupi që jep lirisht kohë dhe punë,