Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Ligjet

Kodi Penal për të Mitur

Ky Kod rregullon procedurën e shqiptimit dhe ekzekutimit të masave dhe dënimeve ndaj të miturve, procedurën gjyqësore si dhe procedurën e ndërmjetësimit për të mitur.

Konventa për Juridiksionin dhe Përgjegjësinë Prindërore

Shtetet nënshkruese të kësaj Konvente, duke marrë parasysh nevojën për të përmirësuar mbrojtjen e fëmijëve në situata ndërkombëtare

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Ne, populli i Kosovës, jemi të vendosur për të ndërtuar një të ardhme të Kosovës si një vend i lirë, demokratik dhe paqedashës, i cili do të jetë atdheu i të gjithë qytetarëve të saj.

Ligji mbi arsimin fillor dhe të mesëm

Në pajtim me autoritetin që i është dhënë me Rregulloren e Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 “Mbi Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme”

Ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje

Ky ligj synon të parandalojë dhunën në familje, në të gjitha format e saj, me masat e duhura ligjore, të familjarëve viktima të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. aftësi të kufizuara.

Ligji për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me njerëz

Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë dispozitat ligjore përmes të cilave organeve kompetente vendore u jepen të drejta, detyrime dhe përgjegjësi.