Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova
Pyetjet më të shpeshta

Keni ndonjë pyetje
në mendjen tuaj!

Këtu janë disa nga pyetjet e zakonshme që na janë bërë

Çfarë është grupi ROR (për fëmijët) dhe çfarë synon të arrijë?
ROR është një organizatë jofitimprurëse e dedikuar për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në mbarë botën. Misioni ynë është të sigurojmë që çdo fëmijë të trajtohet me dinjitet, respekt dhe drejtësi, pavarësisht nga prejardhja ose rrethanat e tyre.
Si mund të përfshihem me ROR?
Ka disa mënyra për t'u përfshirë në ROR! Ju mund të dhuroni kohën tuaj vullnetare ose të merrni pjesë në fushatat tona të avokimit. Vizitoni faqen tonë " Vullnetarët" për të mësuar më shumë se si mund të bëni një ndryshim.
Për cilat të drejta të veçanta mbroni?
Ne mbrojmë spektrin e plotë të të drejtave të fëmijëve, siç përshkruhet në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (UNCRC). Kjo përfshin, por nuk kufizohet në të drejtën për arsimim, kujdes shëndetësor, mbrojtje nga abuzimi dhe shfrytëzimi, dhe të drejtën për të marrë pjesë në vendimet që i prekin ata.
Si siguron ROR llogaridhënie dhe transparencë?
Përgjegjësia dhe transparenca janë vlerat thelbësore të ROR. Ne publikojmë rregullisht raporte mbi aktivitetet dhe financat tona, i nënshtrohen auditimeve të pavarura dhe angazhohemi me palët e interesuara për t'u siguruar që mbetemi përgjegjës ndaj komuniteteve të cilave u shërbejmë.
Çfarë ndikimi ka pasur ROR tona deri më tani?
Që nga fillimi ynë, ROR ka bërë hapa të rëndësishëm në avancimin e të drejtave të fëmijëve . Ne kemi mbrojtur me sukses ndryshimet e politikave, kemi ofruar mbështetje për komunitetet e margjinalizuara dhe kemi fuqizuar fëmijët të kërkojnë të drejtat e tyre. Ndikimi ynë vazhdon të rritet ndërsa bashkëpunojmë me partnerë dhe mbështetës në mbarë botën.