Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Në pajtim me autoritetin që i është dhënë me Rregulloren e Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) nr. 2001/9 të datës 15 maj 2001 “Mbi Kornizën Kushtetuese për Vetëqeverisjen e Përkohshme”