Lokacioni: Isa Zajmi, No. 01, 10000, Prishtina, Kosova

Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë dispozitat ligjore përmes të cilave organeve kompetente vendore u jepen të drejta, detyrime dhe përgjegjësi.