Program

Deca monitorišu

Projekat teži monitorisanu sprovedbe Međunarodne Konvencije o Dečjim Pravima i to od strane same dece, stvarajući tako jedan prvi izveštaj na državnom nivou, o tome koliko se sprovodi ova konvencija kod nas, a i šta su preduzele odgovorne institucije i drugi nadležni akteri na sprovođenju ove konvencije. Izradom jednog ovakvog izveštaja, Kosovo će imati jednu analizu sprovođenja ove konvencije na terenu a koja će veoma pomoći našem mestu i institucijama da poboljšaju te mehanizme, ili pak da stvore odgovarajuće funkcionalne mehanizme za bolje sprovođenjeove Konvencije na terenu. Takođe projekat teži dizajniranju jedne monitorističke grupe sastavljene od same dece na državnom nivou a koja će vršiti monitorisanje Konvencije i koja će donositi alternativne izveštaje i drugačije od onih koje izvode državne institucije.


Istraživanje

Syri i Vizionit zajedno sa Save the Children su izvršili odabir 24 dece na nivou Kosova a koja će se obučavati da prikupljaju podatke o dečjim pravima na nivou Kosova. Odabir dece je izvršen posredstvom otvorenog konkursa po medijima kako bi se dala šansa zainteresovanoj deci da apliciraju da bi bili deo grupe za monitorisanje. Izveštaj koji će se pisati bazirajući se na prikupljene podatke od ove dečje grupe biće objavljen a i predat svim institucijama nadležnim za zaštitu dečjih prava. Takođe će se organizovati i jedna nacionalna konferencija gde će biti pozvani svi akteri i tu će se objaviti nalazi sa tog istraživanja.


Projekat

Projekat se realizuje od organizacije Syri i Vizionit uz finansijsku podršku Save the Children i sprovodi na celoj teritoriji Kosova pružajući monitorisanje međunarodne Konvencije o dečjim pravima na celoj teritoriji Republike Kosova, obuhvativši tu sve 37 opština na Kosovu ili 1467 naselja.


Institucije

Projekat će pomoći institucijama da imaju jedan izveštaj monitorisanja o sprovođenju konvencije o dečjim pravima, kao i pomoći će institucijama da analiziraju i uticaj sprovođenja raznih strategija koje su sami izradili za zaštitu dečjih prava. Takođe će naše mesto imati jedan sveobuhvatni izveštaj na polju dečjih prava na državnom nivou, a na osnovi kojeg će se pozivati bilo gde da je potrebno sve dok se ne dobije neki drugi izveštaj a koji će sadržinom biti izazov za ovaj izveštaj. Izveštaj koji se objavljuje će podstaknut’ ili ili na druge načine uticati na kosovske institucije lokalnog ili centralnog nivoa vezano za stvaranje mehanizama za monitorisanje sprovođenja Konvencije o dečjim pravima. Takođe će isti izveštaj služiti i kao jedan dokument za advokaciju (zastupanje/zalaganje) spram navedenih institucija a kako bi se čuo i glas dece i dizajnirale praktične politike u skladu sa realnim potrebama dece, te na taj način bi se uticalo na poboljšanju kod dečjih prava na Kosovu i istovremeno i na sprovođenju propisa iz Konvencije o dečjim pravima.

Stanje

Sva dečja prava koja su zagarantovana ovom međunarodnom Konvencijom o dečjim pravima će se tretirati projektom. Više značaja će biti pridato ovim pravima: Zaštiti dece od nasilja i drugih negativnih pojava (diskriminacija, uznemiravanje, trgovina itd), zdravstvenoj zaštiti, pravu na obrazovanje i njihovom socijalnom blagostanju.

Dečja prava na Kosovu osim zagarantovanih međunarodnom konvencijom, zaštićena su i ovdašnjim zakonima, ali nešto takvo se ne sprovodi. Kosovo je zemlja u regionu koja najmanje ulaže u u obrazovanju i na zaštiti zdravlja kod dece, ovo je ocenjeno i u brojnim izveštajima raznih lokalnih i međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom dečjih prava.

Treba naglasiti da nijedno ministarstvo Vlade Kosova nema Službenika za Dečja Prava angažovanog sa punim radnim vremenom a koji se i u potpunosti svojim radom koncentriše na tu ulogu. Takođe ni po opštinama nema nekog takvog službenika i pored toga što postoje koordinatori za dečja prava u opštinama, oni samo obavljaju te pozicije u određenim direktoratima na volonterskoj osnovi. Vlada Kosova je dizajnirala jednu strategiju i akcioni plan a koji se tiče sprovedbe međunarodne konvencije o dečjim pravima , kao što su; Nacionalni Plan Delovanja za Dečja Prava i to na podizanu svesti kod obuhvatanja dece u predškolsko obrazovanje, Akcioni Plan za Sprečavanje Napuštanja Školovanja, Strategija za Zdravlje majke, deteta, tinejdžera i reproduktivnog Zdravlja, kao i Akcionog Plana za 2011-2015.


Pristup

Syri i Vizionit je tokom svog rada razvila svoj pristup a koji primenjuje na svim projektima, uključujući sve odgovorne aktere jednog sektora i stvaranjem uslova za socijalni dijalog. Posredstvom ovog pristupa, mi kao organizacija mislimo da ako svi činioci međusobno podelimo odgovornosti i izveštavamo o preuzetim odgovornostima, rezultati će nam biti svima održivi i ostvarit ćemo projektom predviđene ciljeve.

Tokom realizovanja ovog projekta, Syri i Vizionit će održati individualne sastanke sa svim odgovornim akterima kako bi obezbedila poštovanje dečjih prava. Tokom sastanka će im biti saopšteno o tome šta je planirano i tokom celog projekta ovi akteri će biti obuhvaćeni u aktivnostima projekta kao i na sastancima, konferencijama i ostalim aktivnostima.

Deca su sastavni deo projekta, a u njemu je predviđeno da budu deo realizacje upitnika ali i realizacije istraživanja, dizajniranja izveštaja sa nalazima istraživanja. Takođe tokom predviđenih aktivnosti deca su sastavni deo udizajniranju, realizovanju kao i planiranju aktivnosti.


Aktivnosti

Vesti