Raportet dhe Publikimet

Si mësuam dhe sa mësuam?Qëllimi i këtij hulumtimi të realizuar nga grupi ROR është që të prezantojë dhe përshkruajë sfidat e nxënësve dhe prindërve që ndërlidhen me rrethanat e shkaktuara nga situata e pandemisë si dhe marrja e perspektivës së nxënësve dhe prindërve për mësimin në distancë/ virtual në periudhën mars- qershor 2020. Hulumtimi është realizuar me 159 prindër dhe 178 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të komunës së Prishtinës, Pejës, Prizrenit, Mitrovicës, Ferizajt, Gjilanit dhe Gjakovës. Analizë mbi përzgjedhjen e lëndëve zgjedhore në shkollë Hulumtimi i grupit ROR është realizuar me zyrtarët e DrejtoriveKomunale të Arsimit (DKA) në komunat Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjakovë,Gjilan, Mitrovicë, Ferizaj, Fushë Kosovë, Skenderaj dhe Malishevë. Hendeku,Kurrikula dhe zbatushmëria e sajKy Raport u hartuanga grupi monitorues i fëmijëve, “Respect Our Rights” (ROR) në kuadër të projektit “Qeverisja për të drejtat e fëmijës – Monitorimi iKonventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës” që implementohet ngaOrganizata Syri i Vizionit (SiV) në partneritet më Save the Children (SCiK).Përmbajtja e raportit është përgjegjësi e grupit ROR e nuk përfaqëson qëndrimete SiV dhe SCiK.
Uebfaqja: http://www.ror-rks.net/en/ Facebook: https://www.facebook.com/Respect-Our-Right-ROR-873015802723279/?ref=br_rs 
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ramiz Sadiku”, Pejë
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla

Shkolla fi llore dhe e mesme e ulët “Zekeria Rexha”, Gjakovë
Konventa e Kombeve të Bahkuara mbi Të Drejtat e FëmijësRealiteti YnëRespektimi i të Drejtave të Fëmijëve të Kosovës

Lajme