U mbajt takimi për dëgjime buxhetore në Komunën e Pejës ku pjesëmarrës ishin edhe anëtarët e ROR

Disa nga çështjet e ngritura nga këto grupe të fëmijëve ishin:
• Te respektohet rregullorja e aprovuar nga K.K. ‘’Komuna mike përfëmijë’’ dhe kërkesat dhe obligimet ndaj tyre mos të anashkalohen
• Të vendosen pjerrinat për qasjen e fëmijëve me nevoja te veçanta nëpër të gjitha institucionet e sidomos ne shkolla
• Të ketë lojëra te përshtatshme për fëmije me nevoja te veçanta në parqe të fëmijëve,
• Të ketë asistent në shkolla si ndihmës i fëmijëve me nevoja te veçanta,
• Të ketë Barna esencialepa pagesë për fëmijë në të gjitha barnatoret
• Inspektimi më i shpeshte i pastërtisë së shkollave dhe furnizimi i çdo shkolle me mjete të nevojshme sanitare,
• Shkolla të përshtatshme pa pagese për gjetjen dhe zhvillimin e talenteve,
• Te përfshihen te gjithë fëmijët e te gjitha moshave nga klasa e parë gjer ne klasën e nëntë ne transportin për në shkollë dhe anasjelltas i cili është i siguruar edhe me ligj prej distancës 3,9km, gjithashtu kytransport të jetë i sigurte dhe jo i mbingarkuar.
• Mirëmbajtja e nënkalimeve ekzistuese për te qenë fëmijët e sigurte sepse nga reshjet ato bëhen te pashfrytëzuara.
• Në disa shkolla ku është i dëmtuar inventari shkollorë te zëvensohet me inventarë të ri
• ROR gjithashtu kërkoj qe te behet edhe një analize e buxhetit tendare për fëmijët për te pare se çfarë shume është ndare dhe a ështëshfrytëzuar ajo shume ne fushat te cilat kane nevoje.
Këto ishinvetëm disa nga kërkesat te cilët këto grupe te fëmijëve i shpalosën prej kërkesave të shumta të cilat ata i kanë identifikuar.
Fëmijët morën premtime se këto kërkesa do të zënë vend në planifikimin e ardhshëm buxhetorë

Lajme