Në Ditën Botërore të Shëndetit, Fëmijët e grupit ROR, kërkojnë qe secili fëmijë të gëzoj

Në Ditën Botërore të Shëndetit, Fëmijët e grupit ROR, kërkojnë qe secili fëmijë të gëzoj
#ShëndetësimetëmirëpërFëmijët
#RespectOurRight
#ROR

 

Lajme