Institucioni i Avokatit të Popullit së bashku me ROR kanë realizuar takimi me Policinë e Kosovës.

Në kuadër të bashkëpunimit ne mes te Institucionit të Avokatit tëPopullit dhe grupit monitorues të fëmijëve ROR ,është realizuar takimime Policinë e Kosovës.
Si tema kryesore që u diskutuan ishin:ndalimi i mbajtjes së armëve te ftohta nga fëmijët, përdorimi isubstancave narkotike, siguria në shkolla, etj.
Ramë dakord qe netë jemi bashkëpunues në luftimin e këtyre dukurive negative dhe tëpunojmë së bashku deri në realizimin e tyre

Lajme