Eshtë mbajtur takimi në mes ROR dhe IAP

Më 03.05.2019 në zyret e Institucionit të Avokatit të Popullit, ROR u takua me zyrtarët e IAP ku në këtë takim u diskutua për objektivat e Planit të Veprimit, të cilat do të realizohen gjatë vitit 2019. Gjithashtu u hartua plani i bashkëpunimin në mes të ROR dhe IAP për realizimin e aktiviteteve në fusha të ndryshme të planit.

Si çdo herë, të dy palët ishin shumë të gatshme për të kryer pjesën e tyre në realizimin e objektivave.

Duke premtuar që IAP do të vazhdojë të jetë mbeshtetës i aktiviteteve të ROR, dhe njëkohësisht ROR do të jetë pjesë e aktiviteteve që zhvillohen nga IAP në kuadër të çështjeve që kanë të bëjnë me fëmijë dhe mbrojtjen e tyre. 

Lajme