Është mbajtur punëtoria e grupit ROR me Këshillat e Veprimit Rinor dhe Qendrat Rinore lidhur me hartimin e planit të veprimit avokues për përmirësimin e situatës së fëmijëve dhe të rinjve dhe pjesmarrja e tyre e drejpërdrejt në vendimarrje

Është mbajtur punëtoria e grupit ROR me Këshillat e Veprimit Rinordhe Qendrat Rinore lidhur me hartimin e planit të veprimit avokues përpërmirësimin e situatës së fëmijëve dhe të rinjve dhe pjesmarrja e tyre e drejpërdrejt në vendimarrje

 

Lajme