Është hapur aplikimi në ROR! Bëhu pjesë e jona TANI!

Ke pasur deshirë apo dëshiron të bëhësh pjesë e grupit monitorues të konventës për të drejtat e fëmijëve ROR ?!
Keni dashur githmonë apo ende dëshiron të jesh zëri aktiv për tëdrejtat tua dhe fëmijëve të Kosovës atëherë bëhu pjesë e jona?!
Mundsia e aplikimit është qe nga sot, e deri më 31 janar.

 

Apliko në linkun : https://syriivizionit.org/?page=1,94

Lajme