Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara

Asambleja e Kombeve të Bashkuara, në vitin 1992 shpalli 3 dhjetorinDitë Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, me qëllim tëpromovimit të të kuptuarit të çështjeve mbi aftësinë e kufizuar dhe tëmobilizimit në përkrahjen për dinjitet, të drejta dhe mirëqene tëpersonave me aftësi te kufizuar.

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, parasheh se për t’u mundësuar personave me aftësi të kufizuara që të jetojnë në mënyrë të pavarur dhe që tëmarrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, shtetet marrinmasa të duhura për t’u siguruar personave me aftësi të kufizuar, nëmënyrë të barabartë me të tjerët, qasje në mjediset fizike, nëtransport, në informacione dhe komunikime, duke i përfshirë teknologjitë dhe sistemet e informacioneve dhe të komunikimeve, dhe në objekte dheshërbime të tjera që janë të hapura ose që i ofrohen publikut.

Ne, grupi i fëmijëve ROR kërkojmë nga Institucionet përgjegjëse qe tëpunojnë shumë me shumë ne permirësimin e kushteve dhe ofrimin eshërbimeve për këtë kategerori sidomos fëmijëve qe edhe ata të jenë tebarabartë me të gjithë ne, pavarësisht aftësisë se kufizuar qe kanë! #SebashkuSfidojmëcdogje
#TeNdryshemPorteBarabartë
#RespektonTeDrejtatTona

 

Lajme