Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa ngakerkesat tona ishin:
•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;
•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;
•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe kultures dhe sportit;
•Të rritet siguria në shkolla,dhe në rrugë për femijë;
•Te vendosen pjerrina në të gjitha institucionet në menyrë që fëmijëtme aftësi të kufizuara të kenë qasje të barabartë me të gjithë;
• Nënkalimi të mirëmbahet dhe të shtohet numri i tyre,e njëjta gjë vlenë edhe për mbikalimet;

Zyrtarët komunal, premtuan se nga buxheti do te ndahet një shumë ecaktuar për të gjitha këto kërkesa të cilat edhe ata i shohin si tedomosdoshme,dhe thanë se veçse kanë filluar disa nga punimet për shkolla e salla sportive dhe perveç ndërtimit te tyre do te punojnë edhe nëmirëmbajten e tyre.

Të gjithë të pranishmit ishin të lumtur qëpër herë të par në debate të tilla marrin pjesë edhe vetë fëmij (ROR-it) dhe premtuan se vazhdimisht do kemi edhe perkrahjen e tyre nerrugëtimin tonë!

 

Lajme