Anëtarët e grupit ROR janë duke realizuar një hulumtim mbi procesin mësimorë

Grupi kombëtar i fëmijëve “Respektoni të Drejtave Tona” (ROR), ithemeluar dhe i mbështetur nga organizatat Syri i Vizionit dhe Save the Children’’ zyra në Kosovë, janë duke realizuar një hulumtim mbiprocesin mësimorë siç është përzgjedhjen e lëndës zgjedhore, ndalimin embajtjes me shume se një testi brenda një dite, rikthimin e orës sëkujdestarisë, informimin shtese mbi kurrikulat etj.

 Ky hulumtim është duke u realizuar me disa nxënës, mësimdhënës dhe drejtor në shtatë komunat e zgjedhura Pejë,Prishtinë,F.Kosovë dhe Gjilan
Hulumtimi, ka filluar të realizohet në fillim të muajit Maj dhe do tëpërfundoj gjatë muajit Qershor, para se të përfundoj viti shkollor, kutë dalurat nga ky hulumtim do të i prezantohen Ministrisë së Arsimit dhe Drejtorive komunale të Arsimit me qëllim të përmirësimit të kushtevedhe cilësisë së arsimit në Kosovë.

Lajme