Fëmijët e grupit monitorues ROR janë takuar me kryetarin e Komunës së Pejës

Vesti