Raportet dhe Publikimet

Analizë mbi përzgjedhjen e lëndëve zgjedhore në shkollë Hulumtimi i grupit ROR është realizuar me zyrtarët e DrejtoriveKomunale të Arsimit (DKA) në komunat Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjakovë,Gjilan, Mitrovicë, Ferizaj, Fushë Kosovë, Skenderaj dhe Malishevë. Hendeku,Kurrikula dhe zbatushmëria e sajKy Raport u hartuanga grupi monitorues i fëmijëve, “Respect Our Rights” (ROR) në kuadër të projektit “Qeverisja për të drejtat e fëmijës – Monitorimi iKonventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës” që implementohet ngaOrganizata Syri i Vizionit (SiV) në partneritet më Save the Children (SCiK).Përmbajtja e raportit është përgjegjësi e grupit ROR e nuk përfaqëson qëndrimete SiV dhe SCiK.
Uebfaqja: http://www.ror-rks.net/en/ Facebook: https://www.facebook.com/Respect-Our-Right-ROR-873015802723279/?ref=br_rs 
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ramiz Sadiku”, Pejë
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla

Shkolla fi llore dhe e mesme e ulët “Zekeria Rexha”, Gjakovë
Konventa e Kombeve të Bahkuara mbi Të Drejtat e FëmijësRealiteti YnëRespektimi i të Drejtave të Fëmijëve të Kosovës

Lajme